Kauno Vinco Kudirkos progmnazija, Kaunas

 Kauno Vinco Kudirkos progmnazija, Kaunas